Результати «Дослідження ставлення населення України до дискримінаційної за ознакою статі реклами»

24 Прагляды 1,4 тыс.

UA - Презентація результатів «Дослідження ставлення населення України до дискримінаційної за ознакою статі реклами».

Висновки ґрунтуються на всеукраїнському репрезентативному опитуванні та результатах експериментів, проведених зокрема за допомогою технології eye-tracker.

Дослідження довело, що:

● Сексистська реклама не призводить до запам’ятовування бренду, а також відволікає увагу від об’єкту реклами. Назва торгової марки запам’ятовується в 3 рази краще при перегляді НЕдискримінаційної реклами, аніж дискримінаційної.

● Однаково негативно і чоловіки, і жінки ставляться до «надмірної/агресивної об’єктивації» та сцен гендерно обумовленого насильства, які більшість вважають взагалі неприпустимими для зображення в рекламі.

● Хоча гендерні стереотипи виявлені у майже 50% опитаних, 70% жінок та 57% чоловіків відверто негативно ставляться до нав’язування стереотипів у рекламі.

● Найчастіше зразки дискримінаційної реклами респондент(к)и описували трьома словами: «дурна», «вульгарна» та «принижуюча людську гідність».

● Простежується зростання рівня обізнаності споживачів/ок про шкідливий вплив сексизму в рекламі та, відповідно, їх готовність відмовитись від товарів/послуг бренду, що використовує сексистські рекламні меседжі.

● Споживачі/ки реклами з вищою освітою, жінки та молодь від 18 до 40 років краще розпізнають та найбільш негативно ставляться до дискримінаційної реклами за всіма категоріями, ніж особи з професійно-технічною або середньо-спеціальною освітою, чоловіки та старше покоління.

● Сегменту, який би стабільно позитивно ставиться до сексистської реклами за всіма категоріями, протягом дослідження виявлено не було.

Дослідження проведено Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні в партнерстві з компанією ~ing]DIVISION та Українською Асоціацією Маркетингу за підтримки компанії CBR, адвокатського об’єднання «Sayenko Kharenko», Української Маркетингової Групи.

Організатори висловлюють щиру вдячність всім учасникам/учасницям дослідження, які відкрито розповіли про своє ставлення до реклами та очікування від роботи рекламістів.

Повний текст дослідження розміщено на сайті library.fes.de/pdf-files/buero...

RU - Презентация результатов «Исследование отношения населения Украины к дискриминационной по признаку пола рекламе».

Выводы основываются на всеукраинском репрезентативном опросе и результатах экспериментов, проведенных , в частности, с помощью технологии eye-tracker.

Исследование показало, что:

● сексистская реклама не приводит к запоминанию бренда, а также отвлекает внимание от объекта рекламы. Название торговой марки запоминается в 3 раза лучше при просмотре недискриминационной рекламы, чем дискриминационной.

● Равно негативно и мужчины, и женщины относятся к «чрезмерной / агрессивной объективации» и сценам гендерно обусловленного насилия, которые большинство считают вообще недопустимыми для изображения в рекламе.

● Хотя гендерные стереотипы обнаружены у почти 50% опрошенных, 70% женщин и 57% мужчин откровенно негативно относятся к навязыванию стереотипов в рекламе.

● Чаще образцы дискриминационной рекламы респонденты описывали тремя словами: «глупая», «вульгарная» и «унижающего человеческое достоинство».

● Прослеживается рост уровня осведомленности потребителей о вредном влиянии сексизма в рекламе и, соответственно, их готовность отказаться от товаров / услуг бренда, использующего сексистские рекламные месседжи.

● Потребители рекламы с высшим образованием, женщины и молодежь от 18 до 40 лет лучше распознают и наиболее негативно относятся к дискриминационной рекламе по всем категориям, чем лица с профессионально-техническим или средне-специальным образованием, мужчины и старшее поколение.

● Сегменту, который бы стабильно положительно относится к сексистской рекламе по всем категориям, в ходе исследования выявлено не было.

Исследование проведено Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине в партнерстве с компанией ~ ing]DIVISION и Украинской Ассоциацией Маркетинга при поддержке компании CBR, адвокатского объединения «Sayenko Kharenko», Украинской Маркетинговой Группы.

Организаторы выражают искреннюю благодарность всем участникам / участницам исследования, открыто рассказавшим о своем отношении к рекламе и ожиданиях от работы рекламистов.

Полный текст исследования размещен на сайте: library.fes.de/pdf-files/buero...

Каментарыі